Aviso legal

Información actualizada e de calidade

O Concello de Padrón, a través dos portais web  https://marketplace.padronturismo.gal e https://www.padronturismo.gal, facilita información de interese xeral das actividades de turismo da cidade de Padrón e, en especial, información e xestións propias da organización de eventos municipais. A información facilitada é a vixente no momento da súa publicación.

O Concello de Padrón procura que esta información sexa exacta e precisa, e procede á súa actualización coa máxima celeridade posible, tratando de evitar erros e corrixíndoos tan pronto como os detecta. Con todo, o Concello de Padrón non pode garantir a inexistencia de erros nin que o contido da información se atope permanentemente actualizado.

O Concello de Padrón poderá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo modificacións, supresións ou actualizacións da información publicada ou poderá cambiar a súa configuración ou presentación.

O acceso ao portal web, así como o uso da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. O Concello de Padrón non é responsable de ningún prexuízo que puidese derivarse deses feitos, nin tampouco pode garantir que o acceso non se vexa interrompido ou que o contido ou software ao que poida accederse estea libre de erro ou de causar dano.

A información proporcionada en resposta a calquera consulta ou petición de información ten carácter meramente orientador e en ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, os cales se achan estritamente suxeitos ás normas legais ou regulamentarias que lles sexan de aplicación.

Nos contidos publicados inclúense ligazóns a páxinas de sitios web de terceiros, fundamentalmente doutras Administracións públicas, que se considera poden ser de interese para os usuarios. O Concello de Padrón non asume ningunha responsabilidade derivada das conexións ou os contidos desas ligazóns.

Os seus deseños gráficos e as informacións e códigos que contén son de titularidade do Concello de Padrón, salvo expresa indicación dunha titularidade diferente, e están protexidos pola lexislación sobre propiedade intelectual.

REDES-SOCIAIS

Contamos con perfil nas principais redes sociais da internet, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que o Concello de Padrón levará a cabo cos devanditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente co consentimento do usuario para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades.

Perfís en redes sociais: 

  • Facebook: Padrón turismo
  • Twitter: @ Padron_Turismo
  • Instagram: padrón_turismo

Contido achegado polos usuarios

Nas redes sociais, formularios, blogues e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios.

Toda a información e comentarios que se reciban consideraranse cedida a título gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas.

O titular da páxina web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles comentarios e achegas que non estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito á honra, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultasen ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. En calquera caso, o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos.

Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Quen envíe un comentario é responsable de achegar contidos lícitos e faise responsable das posibles responsabilidades que por calquera índole, poidan fornecer, incluíndo as eventuais indemnizacións. Con carácter enunciativo pero non limitativo a non empregalos para: incorrer en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e á orde pública, difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou  atentatorio contra os dereitos humanos; que poidan provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da entidade, aos seus provedores ou a terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; tentar acceder e modificar ou manipular as mensaxes doutros usuarios; vulneración do dereito á protección de datos.

Se o usuario inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto a os seus pode exercer os dereitos

Política de  Cookies

O Concello de Padrón informa achega do uso das  cookies nas súas páxinas web.

As  cookies son arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense utilizar para recoñecer ao usuario e mellorar o servizo ofrecido.

Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.

Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de  cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análise, cookies publicitarias e cookies de publicidade comportamental.

Para máis información a este respecto pode consultar a Guía sobre o uso das cookies da Axencia Española de Protección de Datos

Cookies utilizadas na Web do Concello

A continuación identifícanse as cookies que están a ser utilizadas neste portal e na sede electrónica así como a súa tipoloxía e función.

A páxina web do Concello de Padrón utiliza Google Analytics, un servizo de analítica web desenvolvida por Google, que permite a medición e análise da navegación nas páxinas web. No seu navegador poderá observar varias cookies deste servizo que, segundo a tipoloxía anterior, trátanse de cookies propias, de sesión e de análise. Pode atopar máis información respecto diso e inhabilitar o uso destas cookies nesta páxina.

A través da analítica web obtense información relativa ao número de usuarios que acceden á web, o número de páxinas vistas, a frecuencia e repetición das visitas, a súa duración, o navegador utilizado, o operador que presta o servizo, o idioma, o terminal que utiliza, ou a cidade á que está asignada a súa dirección IP, información que posibilita un mellor e máis apropiado servizo por parte deste portal web.

Outras cookies que se descargan son cookies de tipo técnico denominadas JSESSIONID e  ROUTEID que permiten almacenar un identificador único por sesión a través do que é posible vincular datos necesarios para posibilitar a navegación en curso e obter estatísticas completamente anónimas de uso.

Por último, descárgase unha cookie de tipo técnico denominada (indicar denominación de  cookie que realiza esta actividade), propia, de tipo técnico e con tempo de  expiración un ano. Esta cookie xestiona o consentimento do usuario para o uso das cookies na páxina web, co obxecto de diferenciar os usuarios que as aceptaran, de modo non se lles mostre información na parte inferior da páxina respecto diso.

Aceptación da Política de  cookies

O Concello asume que vostede acepta o uso de cookies ao continuar navegando ou pechar expresamente o aviso de cookies. Esta información sobre a Política de cookies está accesible tanto desde o aviso da parte inferior que se mostra para usuarios que aínda non a aceptaron, como na parte inferior do pé de calquera páxina do portal na ligazón de Aviso Legal.

#Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

  • Aceptar cookies ou continuar navegando. Non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión e calquera sesión co mesmo navegador realizada durante un ano.
  • Pechar. Ocúltase o aviso da páxina actual.
  • Máis información. Poderá obter máis información sobre que son as cookies, coñecer a política de cookies do Concello e modificar a configuración do seu navegador.

Como modificar a configuración das cookies

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as  cookies do Concello ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente, nas seguintes ligazóns pode obter instrucións de como facelo.

  • Internet Explore
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A visita aos portais institucionais do Concello de Padrón efectúase en forma anónima.

Soamente para poder acceder a algún dos servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico os usuarios e as usuarias haberán de fornecer os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado.

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Padrón e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. O rexistro de actividades de tratamento da Concellería de Cultura, Turismo e Xacobeo 21 é o seguinte:

Tratamento dos datos de Cultura, Turismo e Xacobeo 21

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: Concello de Padrón – P1506600D
Delegado de Protección de datos: turismo@padron.gal
Finalidade: – Xestión de preinscricións, inscricións e desenvolvemento de actividades de carácter Turísticas e/ou culturais, lúdicas ou festivas, a nivel individual e colectivo. Concesión de autorizacións de ocupación vía pública ou de instalacións municipais. – Xestión de asistentes a eventos, actos ou actividades de carácter turístico, cultural, lúdico ou festivo nas instalacións municipais (Centros de cultura, Museos e outras instalacións similares).- Xestión de participantes a concursos ou, no seu caso, a candidatos a  premios ou galardóns, así como a publicación nos medios de comunicación institucional ou social.
Lexitimación: Artigo 6.1.a)  RGPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos. Artigo 6.1.e)  RGPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.
Conservación: Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público, fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.
Interesados: Usuarios; Pai, Nai, Titor ou Representante legal.
Categoría dos datos: Nome e Apelidos, DNI, NIF,  NIE, Pasaporte, nº  S.S., Tarxeta sanitaria, Dirección (postal ou electrónica), Teléfono (fixo ou móbil), Imaxe, Marca física, Pegada dixital, Firma, Firma electrónica, Características persoais (estado civil, idade, datos de familia, sexo, data de nacemento, nacionalidade, lugar de nacemento, lingua materna), Saúde (diversidade funcional).
Destinatarios: Outros órganos da Administración local, Entidades aseguradoras, Profesionais ou entidades adxudicatarias da prestación do servizo, Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a turismo@padron.gal
Procedencia: O propio interesado.

Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.